Học tiếng Hàn giao tiếp – học cách hỏi tuổi tiếng Hàn

Anh bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? Có chi phiền nếu cô cho biết tuổi của cô không ? 나이를 말씀해 주시겠습니까? Anh bao nhiêu tuổi, nếu tôi được phép hỏi ? 실례지만, 나이가 어떻게 되죠? Tôi thắc mắc không biết cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi ? 그녀는 몇 살이나 됐을까? Tôi ở lứa Đọc thêm »