Học ngữ pháp tiếng Hàn – mẫu câu “giống như…”

Học tiếng Hàn – Các mẫu câu tiếng Hàn cơ bản  Danh từ + 같이/처럼 (giống như + danh từ) và Danh từ + 같이/처럼 보이다 (trông giống như + danh từ) 1. 저 아이는 어른같이 말해요. Thằng bé nói chuyện như người lớn vậy. 2. 이 교수님처럼 유명하고 싶어요. Tôi muốn nổi tiếng như giáo-sư Đọc thêm »

Học tiếng Hàn giao tiếp – học cách hỏi tuổi tiếng Hàn

Anh bao nhiêu tuổi ? 몇 살입니까? Có chi phiền nếu cô cho biết tuổi của cô không ? 나이를 말씀해 주시겠습니까? Anh bao nhiêu tuổi, nếu tôi được phép hỏi ? 실례지만, 나이가 어떻게 되죠? Tôi thắc mắc không biết cô ấy khoảng bao nhiêu tuổi ? 그녀는 몇 살이나 됐을까? Tôi ở lứa Đọc thêm »